Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami ad

Przeszukaliśmy również internetowe źródła informacji na temat wyników badań klinicznych w kardiologii (www.cardiosource.com/clinicaltrials, www.theheart.org, www.clinicaltrialresults.com i www.tctmd.com), a także konferencji postępowanie z posiedzeń American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology. Odpowiednie recenzje i artykuły redakcyjne opublikowane w ubiegłym roku w głównych czasopismach medycznych zostały zidentyfikowane i ocenione pod kątem możliwych informacji na temat badań będących przedmiotem zainteresowania. Wyszukiwania zostały ograniczone do okresu od stycznia 2002 r. Do września 2006 r. Tabela 1. Tabela 1. Główna charakterystyka prób. Odnaleziono i przeszukano 16 randomizowanych badań, 8-23, których główne cechy przedstawiono w tabeli 1. Dwa randomizowane badania, zmniejszenie restenozy w szczepach żyły odpiszczelowej z użyciem Cypher Sirolimus-Eluting W tej analizie nie uwzględniono stentu (RRISC) 16 i stentu wywołującego syrolimus w zapobieganiu restenozie w małych tętnicach wieńcowych (SES-SMART) 19, ponieważ każdy z nich miał średni czas obserwacji poniżej roku; wyniki tych badań przedstawiono w Tabeli dodatku dodatkowego (dostępnego wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Gromadzenie danych i ocena jakości
Formularz elektroniczny zawierający pola danych do wypełnienia dla poszczególnych pacjentów przesłano wszystkim głównym badaczom lub sponsorom prób. Dane z dziewięciu randomizowanych badań klinicznych8,11,13,14,17,18,20,22,23 zostały dostarczone przez głównych badaczy; dane z pozostałych pięciu badań9,10,12,15,21 zostały dostarczone przez sponsora, który nie miał żadnej roli w projekcie badania lub analizie, ani na piśmie lub decyzji o publikacji manuskryptu.
Dane wymagane dla każdego pacjenta obejmowały datę randomizacji, podział leczenia, status cukrzycy, status zdarzenia (w tym zgon, zawał mięśnia sercowego, ponowne leczenie wieńcowe [przezskórne lub chirurgiczne] oraz zakrzepicę w stencie i odpowiednie daty ich wystąpienia) oraz datę ostatnia wizyta kontrolna. Wszystkie dane zostały dokładnie sprawdzone pod względem spójności (logiczne sprawdzanie i sprawdzanie oryginalnych publikacji). Wszelkie zapytania zostały rozwiązane, a ostateczne wpisy w bazie danych zweryfikowane przez odpowiedzialnego badacza prób.
Ocenialiśmy także każdą próbę pod kątem adekwatności ukrytego przydziału, wykonania analizy zgodnie z zasadą zamiaru leczenia oraz ślepej oceny interesujących nas wyników. Korzystaliśmy z kryteriów zalecanych przez Altmana i Schulza24 oraz Jüni i wsp.25, aby zdecydować, czy podział leczenia został odpowiednio ukryty. Niektóre badania wykorzystywały zmodyfikowaną zasadę zamiaru leczenia (tj. Z wyłączeniem pacjentów, którzy nie otrzymali stentu do badania) (patrz Tabela 2 Dodatku Dodatku).
Wyniki badań
Pierwszorzędowym punktem końcowym tej analizy była śmierć z dowolnej przyczyny. Drugorzędowe punkty końcowe były kompozycją śmierci lub zawału mięśnia sercowego i kompozycją śmierci, zawału mięśnia sercowego lub reinterpretacji (główne niekorzystne zdarzenia sercowe). Oceniliśmy również występowanie zakrzepicy w stencie (patrz Tabela 2 Dodatku Aneks do definicji punktów końcowych stosowanych w poszczególnych badaniach)
[przypisy: medycyna estetyczna rzeszów, mięsak ewinga, torbiel pilonidalna ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna rzeszów mięsak ewinga torbiel pilonidalna