Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting cd

Następujące okresy czasu zostały wcześniej określone do analizy częstości zdarzeń: czas od implantacji stentu do 30 dni po wszczepieniu, od 30 dni po wszczepieniu do ostatniej obserwacji, od 30 dni po wszczepieniu do roku, od roku po implantacji do ostatnią obserwację oraz od czasu implantacji stentu do ostatniej obserwacji. W naszej analizie wykorzystaliśmy dane z oryginalnych baz danych, zdefiniowanych i rozstrzygniętych przez komitety ds. Zdarzeń klinicznych dla każdego badania.1-9 Ponieważ nie było dla nas dostępnych indywidualnych narracji zdarzeń niepożądanych i oryginalnych dokumentów źródłowych, odczytywanie pojedynczych zdarzeń do pomieścić wspólne definicje nie było możliwe.
Analiza statystyczna
Porównaliśmy zmienne kategoryczne za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Zmienne ciągłe opisano jako średnie (. SD) i porównano za pomocą niesparowanych testów t. W czasie tego raportu mieliśmy dostęp do 5-letnich danych z RAVEL i TAXUS-I; 4-letnie dane z SIRIUS, E-SIRIUS, C-SIRIUS, TAXUS-II i TAXUS-IV; 3-letnie dane z TAXUS-VI; i 2-letnie dane z TAXUS-V. W analizach podstawowych wykorzystaliśmy prognozy czasowe Kaplan-Meier do analizy zdarzeń, które porównano z testem log-rank lub dokładnym log-rank. Analizy zostały skrócone w 4-letnim okresie obserwacji ze względu na niewielką liczbę pacjentów, od których pochodzą dane. Zawarliśmy dane z wszystkich pacjentów, które analizowano w każdym z oryginalnych raportów z badań w naszej analizie, z danymi kontrolnymi ocenzurowanymi w momencie pierwszego zdarzenia (dla każdej określonej krzywej zdarzenia) lub ostatniej znanej obserwacji. Test Hreslow-Day na heterogenność wykazał, że badania obejmujące stenty uwalniające sirolimus i stenty uwalniające paklitaksel były wystarczająco homogeniczne, aby uzasadnić przeprowadzone zbiorcze analizy. Wszystkie wartości P są dwustronne.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Ogółem 1748 pacjentów przydzielono losowo do grup badanych i poddano przezskórnej interwencji wieńcowej w badaniu RAVEL i trzem próbom SIRIUS, porównując stenty uwalniające sirolimus z stentami gołymi metalami (stent sirolimus). próby). Kolejnych 3513 pacjentów przydzielono losowo do grup badanych i poddano przezskórnej interwencji wieńcowej w pięciu badaniach TAXUS porównujących stenty uwalniające paklitaksel z stentami gołymi metalami (próby z użyciem stentu paklitakselowego). Wyjściowa charakterystyka demograficzna, proceduralna i angiograficzna pacjentów była dobrze dobrana w obu zestawach badań (tabela 2), z tym że w próbach z użyciem syrolimusa-stentu cukrzyca była nieco bardziej rozpowszechniona wśród pacjentów, którzy otrzymywali stenty nagie metalowe niż u tych pacjentów. którzy otrzymali stenty uwalniające sirolimus. Długości uszkodzeń i całkowite wszczepione stenty były większe w badaniach z użyciem paklitakselu niż w badaniach z użyciem stentu syrolimusowego (co odzwierciedlało różne kryteria dotyczące wejścia do badania), chociaż w stancjach z użyciem syrolimusa stosowano więcej stentów na pacjenta. Wyjściowe miary odniesienia średnicy naczynia i nasilenia zmian chorobowych były podobne w przypadku zwężeń leczonych obydwoma typami stentów uwalniających lek oraz w przypadku leczonych stentami gołymi metalami.
Zakrzepica w stencie
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki kliniczne po 4 latach, według szacunków Kaplan-Meier. Rysunek 1
[przypisy: usg jamy brzusznej koszalin, nfz przeglądarka skierowań, piperine forte skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań piperine forte skutki uboczne usg jamy brzusznej koszalin