Intensywność rozwoju gałęzi bocznych tego samego rzędu

Intensywność rozwoju gałęzi bocznych tego samego rzędu wybijających z osi macierzystej może być bardzo różna. W wyniku podziału pracy pomiędzy gałęzie boczne tylko niewiele z nich rozwija się w pędy o długich międzywęźlach; pozostałe gałęzie boczne tworzą zahamowane w rozwoju krótkopędy. Często okres życia krótkopędów jest ograniczony; krótkopędy nie tworzą już dalszych rozgałęzień albo rozgałęziają się w słabym stopniu. Z tego też względu u wielu drzew najczęściej nie biorą one udziału w rozbudowie istniejącego systemu pędów albo wpływają na nią tylko w słabym stopniu. Liście właściwe wielu drzew tworzą się wyłącznie na krótkopędach; u innych, np. u niektórych gatunków Prunus, przynajmniej występowanie kwiatów jest ograniczone do krótkopędów. U Larix na starych długopędach pozbawionych liści wyrastają krótkopędy, a na nich pęczki igieł. Po dobnie u gatunków Pinus na długopędach występują wyłącznie małe, łuskowate, zanikające liście, na krótkopędach zaś — liście właściwe, wykształcone w postaci igieł; wyrastają one z pochewek utworzonych przez pewną ilość drobnych łuskowatych liści dolnych. Liczba igieł na krótkopędzie jest różna u różnych gatunków sosny i wynosi 1—5.

Intensywność rozwoju gałęzi bocznych w stosunku do osi macierzystych. Różne typy rozgałęzień bocznych. Pędy boczne mogą rosnąć wolniej niż oś macierzysta, a więc są one podporządkowane osi macierzystej; w innych przypadkach natomiast przeciwnie, pędy boczne wyprzedzają oś macierzystą we wzroście. Po wytworzeniu pędów bocznych oś macierzysta może nawet całkowicie utracić zdolność dalszego rozwoju wskutek tego, iż jej pączek szczytowy przechodzi w stan spoczynku albo przekształca się w kwiat lub nawet obumiera. Wówczas jedna albo liczne gałęzie boczne, zwykle leżące najbliżej wierzchołka osi macierzystej, przejmują jej funkcje: rosną one w dalszym ciągu, wytwarzają gałęzie boczne, tzn. w dalszym ciągu rozgałęziają się. [patrz też: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao ]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne