Komórki inicjalne

Dwie, trzy lub kilka warstw komórek wierzchołka wzrostu korzenia zbiega się na jego szczycie ku jednej albo ku kilku komórkom inicjalnym, z których właśnie powstały przez antyklinalne i peryklinalne podziały. I tak np. w stożku wzrostu korzenia traw najbardziej zewnętrzna warstwa merystemu, która da epidermę (a więc dermatogen), oraz leżąca pod nią warstwa komórek merystematycznych wywodzą się z jednej wspólnej warstwy komórek inicjalnych. Na zewnątrz tej warstwy leży kaliptrogen, który jest warstwą tkanki twórczej dla czapeczki. U licznych Dicotyledonece czapeczka nie ma odrębnego histogenu, ale tworzy się wyniku peryklinalnych podziałów dermatogenu albo też podobnie jak u Gymnospermae, w szczytowej partii wierzchołka wzrostu nie stwierdzamy warstwowego układu komórek merystematycznych, w tym przypadku czapeczkę wytwarzają najbardziej zewnętrzne warstwy, a pozostałe, głębiej leżące, dają dermatogen oraz embrionalną partię korową.

Budowa zewnętrzna korzenia. Continue reading „Komórki inicjalne”

Tworzenie się miazgi w pniach i korzeniach

Powszechnie występującemu procesowi przyrostu wtórnego można przeciwstawić anormalny przyrost wtórny pni i korzeni pewnych roślin spośród Gymnospermae i Dicotyledoneae. U roślin z nietypowym przyrostem wtórnym charakterystyczne jest rozmieszczenie miazgi, odbiegające od typowego i sposób jej funkcjonowania. U niektórych sagowców oraz u pewnych gatunków Gnetum spośród Gymnospermae, a spośród Dicotyledoneae u Chenopodiaceae i pewnych innych rodzin, pierwszy pierścień miazgi, powstały w typowy sposób, przestaje po pewnym czasie funkcjonować. Nowy pierścień miazgi tworzy się najczęściej na zewnątrz łyka w perycyklu albo też powstaje w partii łyka wytworzonej przez pierwszy pierścień. Nowo powstała miazga tworzy znowu drewno do wnętrza, na zewnątrz zaś łyko, a w obrębie obu tych tkanek — promienie rdzeniowe. Continue reading „Tworzenie się miazgi w pniach i korzeniach”

Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami cd

Należy zauważyć, że w ośmiu badaniach dane dotyczące pacjentów poddanych rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem zostały poddane cenzurze w odniesieniu do późniejszej oceny zakrzepicy w stencie. Orzeczenie o zdarzeniach w każdej próbie było przeprowadzane przez ten sam komitet wydarzeń przez cały okres obserwacji. Analiza statystyczna
Przeprowadziliśmy analizy przeżycia za pomocą testu Mantela-Coxa stratyfikowanego według próby. Przeżycie zdefiniowano jako przedział od randomizacji do zdarzenia będącego przedmiotem zainteresowania. Dane dla pacjentów, którzy nie mieli danego zainteresowania, zostały ocenzurowane w dniu ostatniej wizyty kontrolnej. Continue reading „Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami cd”

Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting ad 7

Biorąc pod uwagę trudności w zdefiniowaniu zakrzepicy w stencie w przypadku braku potwierdzenia angiograficznego lub wyników w autopsji, większy nacisk należy położyć na występowanie śmierci i zawału mięśnia sercowego, w naszej opinii, a nie na zakrzepicę w stencie, jako wskaźnik ogólnego profilu bezpieczeństwa interwencja wieńcowa. Ponadto, biorąc pod uwagę, że wpływ kierunkowy stentów uwalniających lek na kolejną zakrzepicę w stencie, rewaskularyzację, śmierć i zawał mięśnia sercowego mogą się różnić, uważamy, że należy unikać stosowania złożonych pomiarów łączących bezpieczeństwo i skuteczność punktów końcowych w przyszłych próbach urządzeń anty -stenotycznych. Nasze wyniki różnią się od wyników innych badaczy, którzy zasugerowali, na podstawie metaanaliz na poziomie próby, że ogólny odsetek zakrzepicy w stencie i zgonów jest wyższy w przypadku stentów uwalniających leki niż w przypadku stentów z gołym metalem.16,17 Rozbieżności te można częściowo wyjaśnić faktem, że mieliśmy dostęp do pełnych danych na temat pacjentów z badań, które zbadaliśmy i nie musieliśmy polegać na oszacowaniu wskaźników zdarzeń z ograniczonych opublikowanych wyników, streszczeń i streszczeń online. Ograniczono również naszą analizę do ściśle określonej podgrupy badań klinicznych z użyciem stentów uwalniających leki, podczas gdy niektóre wcześniejsze analizy obejmowały również późniejsze badania, które nie były podwójnie ślepe. [16]
Kilka ograniczeń naszej analizy zasługuje na komentarz. Continue reading „Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting ad 7”

Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad 8

Niemniej jednak, w oparciu o wskaźniki obserwowane w tych badaniach (tj. Zakładając współczynnik zakrzepicy wynoszący 1% przy użyciu stentów z gołym metalem i bezwzględny wzrost o 1% w tempie zakrzepicy ze stentami uwalniającymi lek), randomizowane badanie o mocy 90% w celu wykrycia podwojenia ryzyka zakrzepicy w stencie wymagałoby około 8000 pacjentów. Czas trwania takiego badania zależałby od spodziewanego czasu trwania ryzyka zakrzepicy po upływie roku. Obserwacje dotyczące zmian stóp hazardu w czasie są trudne do osiągnięcia z pewnością, ponieważ takie różnice są również ograniczone przez niewielką liczbę zdarzeń. Niezależnie od tego, czy krzywe występowania zdarzeń związanych ze stentami uwalniającymi leki i stentami gołębnymi pozostaną zbieżne, czy oddzielne od 4 lat, nie jest znane, a odpowiedź na to pytanie wymaga obserwacji trwającej dłużej niż 4 lata. Continue reading „Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad 8”

Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki cd

Te bazy danych były zarządzane przez Harvard Clinical Research Institute, z wyjątkiem badania RAVEL, które było zarządzane przez Cardialysis i przeniesione do Harvard Clinical Research Institute. Badana kohorta pacjentów ze stentami eluującymi paklitaksel obejmowała pacjentów włączonych do badania TAXUS-I, 19 TAXUS-II (NCT00299026), 20 TAXUS-IV (NCT00292474), 5 i TAXUS-V (NCT00301522) 21. Poszczególne bazy danych były zarządzane przez Boston Scientific, a dane do naszego badania zostały przekazane autorom. Pacjenci otrzymywali aspirynę w nieskończoność i klopidogrel przez co najmniej 2 do 3 miesięcy w badaniach obejmujących stenty uwalniające sirolimus i przez 6 miesięcy w badaniach obejmujących stenty uwalniające paklitaksel, niezależnie od przydziału grupy badanej. Definicje punktów końcowych
W protokole badawczym zakrzepicę w stencie zdefiniowano zgodnie z protokołami stosowanymi w pierwotnych badaniach klinicznych, co zostało orzeczone przez niezależne komitety ds. Continue reading „Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki cd”

Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad

Co więcej, badania obserwacyjne donoszą o zwiększonym ryzyku wystąpienia zakrzepów u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki po roku, 10-12 i pojawiły się obawy, że późna zakrzepica w stencie może przyczynić się do zwiększenia śmiertelności późnej.13,14 Staraliśmy się zwiększyć moc wykrywania różnic w zakrzepicy w stencie w danych dostępnych w wyniku przedłużonej obserwacji randomizowanych badań stentów uwalniających leki oraz w celu oceny wpływu zakrzepicy w stencie na późną śmiertelność. Wdrożyliśmy nową, znormalizowaną, hierarchiczną definicję zakrzepicy w stencie w celu jednolitej oceny zdarzeń w zbiorczej analizie ośmiu randomizowanych prób dwóch zatwierdzonych przez FDA stentów uwalniających lek, w porównaniu z ich odpowiednimi stentami gołymi metalami.
Metody
Projekt badania
Oszacowaliśmy najnowsze dostępne dane z ośmiu badań dwóch zatwierdzonych stentów uwalniających leki zgodnie ze znormalizowanymi definicjami zakrzepicy w stencie, o które poprosiła FDA w celu prezentacji w panelu doradczym na temat stentów uwalniających leki w grudniu 2006 r.15 Wszystkie badania pozostały zaślepione na poziomie pacjenta dla badaczy, pacjentów i komisji orzekających.
Akademickie Konsorcjum Badawcze (ARC) zostało utworzone przed tym wnioskiem, aby wprowadzić definicje konsensusu do wdrożenia w badaniach klinicznych stentów uwalniających leki. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli międzynarodowych akademickich organizacji badawczych zaangażowanych w projektowanie tych prób, przedstawicieli FDA oraz przedstawicieli producentów stentów uwalniających leki, którzy uczestniczyli w zarządzaniu lub planowaniu badań klinicznych. Continue reading „Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 7

Ten wczesny wzrost i późna utrata współczynnika zdarzeń kompozytowych mogły być związane z ryzykiem zakrzepicy związanej z stentami za pomocą stentów uwalniających leki, które początkowo były niższe, a później wyższe niż w przypadku stentów z gołym metalem. To odkrycie odpowiada wynikom niedawno randomizowanego badania klinicznego.14 Zgodnie z niedawno zaproponowanymi przez Academic Research Consortium kryteriami, późne wydarzenia w naszym badaniu odpowiadałyby możliwej zakrzepicy w stencie . Przebieg czasowy tych wydarzeń odpowiada również ostatnim doniesieniom z metaanaliz dotyczących randomizowanych badań klinicznych9,10,14 i rejestry.14 Prawdopodobieństwo, że zdarzenia te były spowodowane zakrzepicą w stencie, zostało wzmocnione przez wykazanie niepełnego pokrycia neointymalnego jako prawdopodobnego powodu zakrzepów w późnym stencie u pacjentów ze stentami uwalniającymi lek. [13,13] Chociaż zakrzepica w stencie wydaje się występować tylko w około 0,5% pacjentów leczonych stentami uwalniającymi lek rocznie, czynnik ten może nadal mieć wpływ na ryzyko zgonu, ponieważ śmiertelny wynik został odnotowany u aż 45% tych pacjentów.21 Nasze wyniki są przyczyną martw się, ponieważ wskazują na ciągły wzrost o około 0,5% rocznie ryzyka zgonu i wzrostu o 0,5 do 1,0% rocznie w przypadku śmierci lub zawału mięśnia sercowego po 6 miesiącach. Jeśli to zwiększone ryzyko zostanie utrzymane nawet przez okres dłuższy niż 3 lata obserwacji w naszym badaniu, wszelkie początkowe zyski w wysokości zdarzeń zostaną zastąpione ciągłą utratą późnych zdarzeń. Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 7”