Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting czesc 4

Krzywe Kaplana-Meiera reprezentujące szacunkowe 4-letnie skumulowane częstości występowania zakrzepicy w stencie, zgonu, zawału mięśnia sercowego i rewaskularyzacji docelowego uszkodzenia w połączonych, z randomizowanych próbach stentów uwalniających sirolimus i stentów z gołymi metalami. Liczba pacjentów zagrożone każdego roku, równe liczbie pacjentów, dla których dostępne były dane za każdym razem, bez tych z wcześniejszymi zdarzeniami. Mediana okresu obserwacji wyniosła 4,0 lat. Rycina 2. Krzywe Kaplana-Meiera reprezentujące szacunkowe 4-letnie skumulowane częstości występowania zakrzepicy w stencie, zgonu, zawału mięśnia sercowego i rewaskularyzacji docelowej zmiany w połączonych, z randomizowanych próbach stentów uwalniających paklitaksel i stentów z gołej metalu. Continue reading „Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting czesc 4”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 5

W podgrupie z jedną stentą, umożliwiającej dostosowanie do cech obu stentów i zmian, wynik był podobny, z mniejszym ryzykiem zgonu lub zawału mięśnia sercowego w grupie ze stentami uwalniającymi leki w ciągu pierwszych 6 miesięcy (względne ryzyko, 0,82 95% CI, 0,69 do 0,98) i wyższe ryzyko po pierwszych 6 miesiącach (względne ryzyko, 1,23; 95% CI, 1,02 do 1,48) (Figura 3A). Nie stwierdzono istotnych różnic we wczesnym wyniku (P = 0,40) lub odległym wyniku (P = 0,30) między pacjentami ze stentami uwalniającymi paklitaksel i stentami uwalniającymi sirolimus. Ryzyko śmierci
Analiza regresji Coxa z dopasowaną wartością skłonności wykazywała znacznie wyższe ryzyko zgonu w grupie ze stentami uwalniającymi leki niż w grupie z gołymi metalowymi stentami (względne ryzyko, 1,18; 95% CI, 1,04 do 1,35) (Figura 1C) . Po 6 miesiącach ryzyko śmierci było podobne w obu grupach (ryc. 2B). Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 5”

Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad 6

Leczenie przeprowadzono u 9 z 11 pacjentów w grupach z nagim metal-stentem oraz u pacjenta, u którego wykonano rewaskularyzację docelowej zmiany w grupie z paklitakselem. (Tabela 4). Wpływ przerwania terapii przeciwpłytkowej
Informacje dotyczące zgodności z podwójną terapią przeciwpłytkową były ograniczone, ponieważ nie zostały potwierdzone w badaniach stentów uwalniających sirolimus poza zalecanym przez protokół 2 do 3 miesięcy; w badaniach stentów uwalniających paklitaksel zgodność była określana w odstępach kontrolnych, ale nie w rzeczywistych datach przerwania leczenia. Retrospektywny zbiór danych w badaniach stentów uwalniających sirolimus wskazał, że 2 z 9 pacjentów (22,2%) ze stentami wymywającymi sirolimus i 6 z 12 pacjentów (50,0%) z nagimi metalowymi stentami, którzy mieli określoną lub prawdopodobną zakrzepicę w stencie ( zgodnie z kryteriami ARC) po 30 dniach otrzymywały podwójną terapię przeciwpłytkową.
Dyskusja
Na podstawie jednolitej hierarchicznej klasyfikacji zakrzepicy w stencie, nie znaleźliśmy statystycznie istotnych różnic w ogólnej częstości występowania pomiędzy jednym z obecnie zatwierdzonych stentów uwalniających lek, w porównaniu z ich stentami z gołym metalem podczas 4 lat po implantacja. Continue reading „Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad 6”

Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad 5

Najbardziej obejmująca kategoria ARC, w tym możliwa zakrzepica w stencie, spowodowała wzrost o czynnik 2 w liczbie zdarzeń we wszystkich czterech grupach, głównie z powodu bardzo późnego zgonu z przyczyn niewyjaśnionych (ryc. 1C i 1D oraz ryc. 2 dodatku dodatkowego, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Częstość występowania określonych lub prawdopodobnych zdarzeń w okresie od 31 do 360 dni po zabiegu wynosiła 0,1% w grupie otrzymującej stent sirolimus w porównaniu z 1,0% w odpowiadającej grupie z czystym metalem i 0,4% w grupie otrzymującej paklitaksel w porównaniu z 0,3% w grupie otrzymującej stent. odpowiednia grupa stentów z czystym metalem. Continue reading „Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad 5”