Włośniki

Długość włośników jest różna u różnych gatunków, przy czym waha się ona w granicach od 0,15 do 8 mm. Włośniki w znacznym stopniu zwiększają powierzchnię systemu korzeniowego (u Pisum np. 12-krotnie). Wciskają się one pomiędzy cząstki gleby, bardzo ściśle do nich przylegają albo nawet przyklejają się do nich. Wskutek tego w glebie nie zachowują one kształtu cylindrycznego, typowego dla włośników korzeni rozwijających się w atmosferze wilgotnej, lecz mają kształty nieregularne, są maczugowato albo płatowato rozszerzone i w różnych miejscach powyginane. Continue reading „Włośniki”

Endoderma

Epiderma wykazuje charakterystyczne cechy budowy: ma cienkie błony zewnętrzne, nie wytwarza kutykuli ani też aparatów szparkowych. Epiderma i włośniki szybko obumierają; zamiast nich wykształca się wówczas typowa tkanka okrywająca, egzoderma, zbudowana z jednej lub kilku warstw subepidermalnych komórek kory pierwotnej. Komórki te często zachowują treść żywą, a ich błony celulozowe ulegają skorkowaceniu. Wśród skorkowaciałych komórek egzodermy mogą występować rozmieszczone mniej lub więcej regularnie mniejsze komórki o nieskorkowaciałych błonach; są to komórki przepustowe. Pozostałe tkanki korzenia można, podobnie jak w łodydze, podzielić na tkanki kory pierwotnej i walca osiowego. Continue reading „Endoderma”

Perycykl korzenia

Najbardziej zewnętrzną warstwę komórek miękiszowych walca osiowego korzenia, leżącą tuż pod endodermą, nazywamy perycyklem [okolnicą]. Perycykl korzenia jest zwykle jednowarstwowy, a niekiedy, w rzadkich przypadkach, brak go zupełnie. Perycykl stanowi tkankę, która odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia się wtórnych tkanek merystematycznych korzenia. W obrębie walca osiowego przebiegają wzdłuż korzenia pasma tkanek przewodzących: palopromienisty (monarchiczny, di-, tri-, tetra- i poliarchiczny). Korzenie są tetrarchiczne. Continue reading „Perycykl korzenia”

Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami

Nie ustalono długoterminowego wpływu leczenia stentami uwalniającymi sirolimus w porównaniu z stentami gołymi metalami. Metody
Przeprowadzono analizę indywidualnych danych dotyczących 4958 pacjentów włączonych do 14 badań z randomizacją porównujących stenty uwalniające sirolimus z stentami gołymi metalami (średni okres obserwacji, od 12,1 do 58,9 miesiąca). Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Inne wyniki to zakrzepica w stencie, złożony punkt końcowy zgonu lub zawał mięśnia sercowego, a także zgon, zawał mięśnia sercowego lub reinterpretacja.
Wyniki
Ogólne ryzyko zgonu (stosunek ryzyka, 1,03; przedział ufności 95% [CI], 0,80 do 1,30) oraz łączne ryzyko zgonu lub zawału mięśnia sercowego (współczynnik ryzyka 0,97; 95% CI, 0,81 do 1,16) nie różniły się istotnie dla pacjentów otrzymujących stenty uwalniające sirolimus w porównaniu z stentami gołymi metalami. Continue reading „Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami”

Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting cd

Następujące okresy czasu zostały wcześniej określone do analizy częstości zdarzeń: czas od implantacji stentu do 30 dni po wszczepieniu, od 30 dni po wszczepieniu do ostatniej obserwacji, od 30 dni po wszczepieniu do roku, od roku po implantacji do ostatnią obserwację oraz od czasu implantacji stentu do ostatniej obserwacji. W naszej analizie wykorzystaliśmy dane z oryginalnych baz danych, zdefiniowanych i rozstrzygniętych przez komitety ds. Zdarzeń klinicznych dla każdego badania.1-9 Ponieważ nie było dla nas dostępnych indywidualnych narracji zdarzeń niepożądanych i oryginalnych dokumentów źródłowych, odczytywanie pojedynczych zdarzeń do pomieścić wspólne definicje nie było możliwe.
Analiza statystyczna
Porównaliśmy zmienne kategoryczne za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Zmienne ciągłe opisano jako średnie (. Continue reading „Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting cd”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 5

W podgrupie z jedną stentą, umożliwiającej dostosowanie do cech obu stentów i zmian, wynik był podobny, z mniejszym ryzykiem zgonu lub zawału mięśnia sercowego w grupie ze stentami uwalniającymi leki w ciągu pierwszych 6 miesięcy (względne ryzyko, 0,82 95% CI, 0,69 do 0,98) i wyższe ryzyko po pierwszych 6 miesiącach (względne ryzyko, 1,23; 95% CI, 1,02 do 1,48) (Figura 3A). Nie stwierdzono istotnych różnic we wczesnym wyniku (P = 0,40) lub odległym wyniku (P = 0,30) między pacjentami ze stentami uwalniającymi paklitaksel i stentami uwalniającymi sirolimus. Ryzyko śmierci
Analiza regresji Coxa z dopasowaną wartością skłonności wykazywała znacznie wyższe ryzyko zgonu w grupie ze stentami uwalniającymi leki niż w grupie z gołymi metalowymi stentami (względne ryzyko, 1,18; 95% CI, 1,04 do 1,35) (Figura 1C) . Po 6 miesiącach ryzyko śmierci było podobne w obu grupach (ryc. 2B). Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 5”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji

Ostatnie doniesienia wskazują, że może istnieć zwiększone ryzyko późnej zakrzepicy w stencie przy użyciu stentów uwalniających leki, w porównaniu z stentami gołymi metalami. Metody
Oceniliśmy 6033 pacjentów leczonych stentami uwalniającymi leki oraz 13 738 pacjentów leczonych stentami gołymi metalami w 2003 i 2004 r., Wykorzystując dane z szwedzkiej angiografii koronarografii i angioplastyki. Analiza wyników obejmująca okres do 3 lat została oparta na 1424 zgonach i 2463 zawałach mięśnia sercowego i została skorygowana o różnice w wyjściowej charakterystyce.
Wyniki
Dwie grupy badane nie różniły się istotnie w zespole śmierci i zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 lat obserwacji. Po 6 miesiącach zaobserwowano tendencję do niższego nieskorygowanego odsetka zdarzeń u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki niż w przypadku stentów z gołym metalem, z 13,4 mniejszą liczbą takich zdarzeń na 1000 pacjentów. Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji”

Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki cd

Te bazy danych były zarządzane przez Harvard Clinical Research Institute, z wyjątkiem badania RAVEL, które było zarządzane przez Cardialysis i przeniesione do Harvard Clinical Research Institute. Badana kohorta pacjentów ze stentami eluującymi paklitaksel obejmowała pacjentów włączonych do badania TAXUS-I, 19 TAXUS-II (NCT00299026), 20 TAXUS-IV (NCT00292474), 5 i TAXUS-V (NCT00301522) 21. Poszczególne bazy danych były zarządzane przez Boston Scientific, a dane do naszego badania zostały przekazane autorom. Pacjenci otrzymywali aspirynę w nieskończoność i klopidogrel przez co najmniej 2 do 3 miesięcy w badaniach obejmujących stenty uwalniające sirolimus i przez 6 miesięcy w badaniach obejmujących stenty uwalniające paklitaksel, niezależnie od przydziału grupy badanej. Definicje punktów końcowych
W protokole badawczym zakrzepicę w stencie zdefiniowano zgodnie z protokołami stosowanymi w pierwotnych badaniach klinicznych, co zostało orzeczone przez niezależne komitety ds. Continue reading „Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki cd”