Komórki inicjalne

Dwie, trzy lub kilka warstw komórek wierzchołka wzrostu korzenia zbiega się na jego szczycie ku jednej albo ku kilku komórkom inicjalnym, z których właśnie powstały przez antyklinalne i peryklinalne podziały. I tak np. w stożku wzrostu korzenia traw najbardziej zewnętrzna warstwa merystemu, która da epidermę (a więc dermatogen), oraz leżąca pod nią warstwa komórek merystematycznych wywodzą się z jednej wspólnej warstwy komórek inicjalnych. Na zewnątrz tej warstwy leży kaliptrogen, który jest warstwą tkanki twórczej dla czapeczki. U licznych Dicotyledonece czapeczka nie ma odrębnego histogenu, ale tworzy się wyniku peryklinalnych podziałów dermatogenu albo też podobnie jak u Gymnospermae, w szczytowej partii wierzchołka wzrostu nie stwierdzamy warstwowego układu komórek merystematycznych, w tym przypadku czapeczkę wytwarzają najbardziej zewnętrzne warstwy, a pozostałe, głębiej leżące, dają dermatogen oraz embrionalną partię korową.

Budowa zewnętrzna korzenia. Continue reading „Komórki inicjalne”

Tworzenie się miazgi w pniach i korzeniach

Powszechnie występującemu procesowi przyrostu wtórnego można przeciwstawić anormalny przyrost wtórny pni i korzeni pewnych roślin spośród Gymnospermae i Dicotyledoneae. U roślin z nietypowym przyrostem wtórnym charakterystyczne jest rozmieszczenie miazgi, odbiegające od typowego i sposób jej funkcjonowania. U niektórych sagowców oraz u pewnych gatunków Gnetum spośród Gymnospermae, a spośród Dicotyledoneae u Chenopodiaceae i pewnych innych rodzin, pierwszy pierścień miazgi, powstały w typowy sposób, przestaje po pewnym czasie funkcjonować. Nowy pierścień miazgi tworzy się najczęściej na zewnątrz łyka w perycyklu albo też powstaje w partii łyka wytworzonej przez pierwszy pierścień. Nowo powstała miazga tworzy znowu drewno do wnętrza, na zewnątrz zaś łyko, a w obrębie obu tych tkanek — promienie rdzeniowe. Continue reading „Tworzenie się miazgi w pniach i korzeniach”

Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami

Nie ustalono długoterminowego wpływu leczenia stentami uwalniającymi sirolimus w porównaniu z stentami gołymi metalami. Metody
Przeprowadzono analizę indywidualnych danych dotyczących 4958 pacjentów włączonych do 14 badań z randomizacją porównujących stenty uwalniające sirolimus z stentami gołymi metalami (średni okres obserwacji, od 12,1 do 58,9 miesiąca). Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Inne wyniki to zakrzepica w stencie, złożony punkt końcowy zgonu lub zawał mięśnia sercowego, a także zgon, zawał mięśnia sercowego lub reinterpretacja.
Wyniki
Ogólne ryzyko zgonu (stosunek ryzyka, 1,03; przedział ufności 95% [CI], 0,80 do 1,30) oraz łączne ryzyko zgonu lub zawału mięśnia sercowego (współczynnik ryzyka 0,97; 95% CI, 0,81 do 1,16) nie różniły się istotnie dla pacjentów otrzymujących stenty uwalniające sirolimus w porównaniu z stentami gołymi metalami. Continue reading „Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami”

Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami ad 5

Ogółem 331 pacjentów ze stentami uwalniającymi sirolimus zmarło, przebyło zawał mięśnia sercowego lub wymagało ponownego leczenia, w porównaniu z 649 pacjentami z nagimi metalowymi stentami. Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie stentów uwalniających syrolimus było związane ze współczynnikiem ryzyka dla zgonu, zawału mięśnia sercowego lub ponowną interwencją wynoszącą 0,43 (95% CI, 0,34 do 0,54; P <0,001), w porównaniu z użyciem stentów z gołym metalem. Chociaż szacunki punktowe dla poszczególnych badań wszystkich faworyzowanych stentów uwalniających syrolimus, występowała znacząca heterogenność w próbach z wysoką wartością I2. Figura 3B pokazuje ogólne 5-letnie krzywe dla przeżycia wolnego od zawału mięśnia sercowego i reinterwencji w dwóch grupach badawczych. Rycina 4. Continue reading „Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami ad 5”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 5

W podgrupie z jedną stentą, umożliwiającej dostosowanie do cech obu stentów i zmian, wynik był podobny, z mniejszym ryzykiem zgonu lub zawału mięśnia sercowego w grupie ze stentami uwalniającymi leki w ciągu pierwszych 6 miesięcy (względne ryzyko, 0,82 95% CI, 0,69 do 0,98) i wyższe ryzyko po pierwszych 6 miesiącach (względne ryzyko, 1,23; 95% CI, 1,02 do 1,48) (Figura 3A). Nie stwierdzono istotnych różnic we wczesnym wyniku (P = 0,40) lub odległym wyniku (P = 0,30) między pacjentami ze stentami uwalniającymi paklitaksel i stentami uwalniającymi sirolimus. Ryzyko śmierci
Analiza regresji Coxa z dopasowaną wartością skłonności wykazywała znacznie wyższe ryzyko zgonu w grupie ze stentami uwalniającymi leki niż w grupie z gołymi metalowymi stentami (względne ryzyko, 1,18; 95% CI, 1,04 do 1,35) (Figura 1C) . Po 6 miesiącach ryzyko śmierci było podobne w obu grupach (ryc. 2B). Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 5”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji czesc 4

W grupie ze stentami uwalniającymi leki więcej pacjentów było poddawanych PCI i pomostowi tętniczo-wieńcowemu (CABG), miało wielonaczyniową i pozostawioną główną chorobę wieńcową i miało większą liczbę wszczepionych stentów. Pacjenci z nagimi metalowymi stentami byli starsi, częściej byli mężczyznami i częściej mieli pierwotne PCI w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST jako wskazaniem do przyjęcia stentu. W podgrupie z jedną stentą, stenty uwalniające lek były generalnie dłuższe i miały mniejsze średnice niż stenty z gołego metalu. Spośród 3638 pacjentów ze stentami uwalniającymi leki w podgrupie z jedną stentą, stenty uwalniające paklitaksel (Taxus Express, Boston Scientific) zastosowano u 2608 pacjentów (72%) i stentów uwalniających sirolimus (Cypher i Cypher Select, Cordis, Johnson I Johnson) u 1030 pacjentów (28%). Śmierć i zawał mięśnia sercowego
Rysunek 1. Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji czesc 4”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji cd

Połączenie rejestrów zostało przeprowadzone przez Centrum Epidemiologiczne Szwedzkiej Narodowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej i zostało zatwierdzone przez lokalny komitet etyczny Uniwersytetu w Uppsali. Analiza statystyczna
Podsumowaliśmy podstawowe charakterystyki pacjentów z medianami i zakresy międzykwartylowe dla zmiennych ciągłych i wartości procentowe dla zmiennych dyskretnych. Skumulowane wskaźniki zdarzeń oszacowano metodą Kaplana-Meiera. Głównym celem była ocena późnych zdarzeń po implantacji stentów uwalniających lek. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon lub zawał mięśnia sercowego. Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji cd”

Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 6

Dane są wprowadzane do SCAAR, aby można je było wykorzystać jako narzędzia do leczenia pacjentów, co poprawia wiarygodność takich informacji. Ważność była również poparta weryfikacją danych źródłowych, która w 95% była zgodna z zapisami szpitalnymi pacjentów. Długoterminowa kontynuacja była zakończona, ponieważ opierała się na połączeniu bazy danych SCAAR z krajowymi rejestrami ważnych statystyk i przyjęciami do szpitali. Chociaż nierandomizowane porównanie między grupami badanymi zostało dostosowane do wszystkich dostępnych czynników zakłócających, zawsze istnieje możliwość wystąpienia błędu selekcji z powodu nieznanych czynników zakłócających. Jednak w naszym badaniu głównym powodem wyboru stentów uwalniających leki lub stentów z gołym metalem była duża różnorodność akceptacji wskazań tych urządzeń wśród szpitali i regionów geograficznych. Continue reading „Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji ad 6”