Wyniki długoterminowe ze stentami uwalniającymi leki a stenty typu bare-metal w Szwecji

Ostatnie doniesienia wskazują, że może istnieć zwiększone ryzyko późnej zakrzepicy w stencie przy użyciu stentów uwalniających leki, w porównaniu z stentami gołymi metalami. Metody
Oceniliśmy 6033 pacjentów leczonych stentami uwalniającymi leki oraz 13 738 pacjentów leczonych stentami gołymi metalami w 2003 i 2004 r., Wykorzystując dane z szwedzkiej angiografii koronarografii i angioplastyki. Analiza wyników obejmująca okres do 3 lat została oparta na 1424 zgonach i 2463 zawałach mięśnia sercowego i została skorygowana o różnice w wyjściowej charakterystyce.
Wyniki
Dwie grupy badane nie różniły się istotnie w zespole śmierci i zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 lat obserwacji. Po 6 miesiącach zaobserwowano tendencję do niższego nieskorygowanego odsetka zdarzeń u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki niż w przypadku stentów z gołym metalem, z 13,4 mniejszą liczbą takich zdarzeń na 1000 pacjentów. Jednak po 6 miesiącach pacjenci z stentami uwalniającymi leki mieli znacznie wyższą częstość zdarzeń, z 12,7 więcej zdarzeń na 1000 pacjentów rocznie (skorygowane ryzyko względne, 1,20, 95% przedział ufności [CI], 1,05 do 1,37). Po 3 latach umieralność była istotnie wyższa u pacjentów ze stentami uwalniającymi lek (skorygowane ryzyko względne, 1,18, 95% CI, 1,04 do 1,35), a od 6 miesięcy do 3 lat skorygowane ryzyko względne zgonu w tej grupie wyniosło 1,32 (95% CI, 1,11 do 1,57).
Wnioski
Stenty wydzielające leki związane były ze zwiększoną częstością zgonów w porównaniu ze stentami gołymi metalami. Trend ten pojawił się po 6 miesiącach, kiedy ryzyko śmierci było o 0,5 punktu procentowego wyższe, a liczba zgonów i zawałów serca była o 0,5 do 1,0 punktu procentowego wyższa w ciągu roku. Długotrwałe bezpieczeństwo stentów uwalniających leki należy potwierdzić w dużych, randomizowanych badaniach.
Wprowadzenie
Prospektywne, randomizowane badania kliniczne wykazały, że restenoza w stencie jest zmniejszona przez zastosowanie stentów uwalniających lek w porównaniu z stentami gołymi metalami.1,2 Na podstawie prospektywnych badań z udziałem około 4500 pacjentów, Amerykański Food and Drug Administracja zaaprobowała stosowanie stentów uwalniających leki u pacjentów z wcześniej nieleczonymi zmianami wieńcowymi o długości poniżej 30 mm i średnicy naczynia referencyjnego od 2,50 do 3,75 mm. W tych badaniach stosowanie stentów uwalniających leki wydawało się bezpieczne, bez znaczącego wzrostu incydentów sercowo-naczyniowych, w porównaniu ze stentami gołymi.3-6 Jednak stosowanie stentów uwalniających leki zostało szybko rozszerzone na wszystkie stenty. rodzaje pacjentów, w tym z bardziej skomplikowanymi zmianami wieńcowymi i ostrymi zmianami.
W ostatnim czasie badania patoanatomiczne7,8 i metaanalizy randomizowanych badań9,10 oraz rejestrów11 wzbudziły obawy dotyczące niepełnego pokrycia błony wewnętrznej z późniejszym wzrostem zakrzepów w późnym stencie u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki.12,13 Jedno randomizowane badanie wskazało, że implantacja stentów uwalniających leki było związane z wczesnym zmniejszeniem liczby zgonów i zawałów mięśnia sercowego – poprawa, która została utracona w ciągu kolejnych 6 do 18 miesięcy przez późny wzrost tych samych wydarzeń.14 Ponieważ nie było prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych z udziałem długotrwałe obserwacje stosowania bez etykiety stentów uwalniających leki, 15 ustaliliśmy, że ocena dużych rejestrów klinicznych może dostarczyć przydatnych informacji dotyczących długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa stentów uwalniających leki
[hasła pokrewne: piperine forte skutki uboczne, usg jamy brzusznej koszalin, torbiel pilonidalna ]

Powiązane tematy z artykułem: piperine forte skutki uboczne torbiel pilonidalna usg jamy brzusznej koszalin