Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki czesc 4

Czas od rewaskularyzacji z docelowej zmiany do zakrzepicy w stencie obliczono jako dni od ostatniej rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem do zakrzepicy w stencie. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Dokładne wyniki testu log-rank (obliczone przez oprogramowanie StatXact, wersja 7.0.0) zostały potwierdzone jako podobne do wyników log-rank obliczonych metodami asymptotycznymi, jak podano tutaj. Wyniki
Pacjenci i zmiany chorobowe
Wśród badanych było 878 pacjentów leczonych stentami wymywającymi sirolimus, 870 pacjentów leczonych odpowiednimi stentami gołymi metalami, 1400 pacjentów leczonych stentami uwalniającymi paklitaksel i 1397 leczonych odpowiednimi stentami gołymi metalami. Obserwacja różniła się między grupą otrzymującą steryd syrolimus a grupą stosującą paklitaksel ze względu na późniejsze rozpoczęcie badań w grupie otrzymującej stent paklitakselu, ale pozostała zrównoważona w różnych randomizowanych grupach. Mediana czasu obserwacji wyniosła 1804 dni zarówno w grupie otrzymującej syrolimus-stent, jak i odpowiedniej grupie z bezbarwnym stentem, 1423 dni w grupie otrzymującej stent paklitaksel i 1430 dni w odpowiedniej grupie stentów typu bare-metal.
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka pacjentów w badaniu.W każdej kohorcie pacjenci byli dobrze dobrani pod względem cech klinicznych i zmian chorobowych we wszystkich grupach leczenia (Tabela 1). Ponadto charakterystyka pacjentów w połączonych badaniach stentów uwalniających sirolimus i stentów uwalniających paklitaksel była podobna: częstość występowania cukrzycy wynosiła 26%, średnia średnica naczynia referencyjnego wynosiła 2,7 mm, a średnia długość zmiany wynosiła 14%. mm.
Definicje zakrzepicy w stencie
Tabela 2. Tabela 2. Skumulowana częstość występowania zakrzepicy w stencie zgodnie z definicją i odstępem czasu. Rysunek 1. Rycina 1. Skumulowana częstość występowania zakrzepicy w stencie po 4 latach od wszczepienia zatwierdzonych przez FDA stentów uwalniających leki, zgodnie z definicjami stosowanymi w protokole próbnym versus ARC Definite lub prawdopodobne kategorie.Panele A i B pokazują porównania częstości występowania zakrzepicy w stencie u pacjentów ze stentami wymywającymi sirolimus i stentami uwalniającymi paklitaksel, w porównaniu z stentami gołymi metalami, zgodnie z definicją zakrzepicy w stencie stosowanej w oryginalne próby kohortowe. Panele C i D przedstawiają dane z tych samych badań z definicją określonej lub prawdopodobnej zakrzepicy w stencie zalecanej przez Academic Research Consortium (ARC). Wartości P obliczono testem log-rank. I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Zgodnie z definicjami protokołów skumulowana częstość zakrzepicy w stencie w okresie 4 lat obserwacji nie różniła się istotnie w żadnej z grup otrzymujących stenty uwalniające lek, w porównaniu z tymi, które otrzymały stenty z czystego metalu, chociaż liczba zdarzeń była większa po roku dla obu stentów uwalniających sirolimus i stentów uwalniających paklitaksel (Tabela 2 i Figura 1A i 1B). Jak oceniano w każdej z kategorii ARC, różnice w skumulowanej częstości występowania zakrzepicy w stencie w ciągu 4 lat między pacjentami ze stentami wymywającymi sirolimus i stentami, które uległy wymiotom z paklitakselem, w porównaniu z pacjentami z nagimi metalowymi stentami, były mniejsze niż obserwowane w odniesieniu do definicji protokołów, ze względu na późniejsze lub bardzo późne zdarzenia, które zostały rozstrzygnięte w przypadku grup nagich metal-stentów
[podobne: medycyna estetyczna rzeszów, perycykl, nfz przeglądarka skierowań ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna rzeszów nfz przeglądarka skierowań perycykl